Saturday, 16 February 2019
Home / M Ibrahim Khan / Dunya Ka Kya Hai, Us Ne Sada Baar Baar Di

Dunya Ka Kya Hai, Us Ne Sada Baar Baar Di

Dunya Ka Kya Hai, Us Ne Sada Baar Baar Di | M Ibrahim Khan | Daily Urdu Columns